Akuzativa un dating

Rated 4.72/5 based on 922 customer reviews

543 V Glagoli s indirektnim objektom 543 VI - Brojcani glagoli 544 D - Glagoli sa sintaksiddm osobitostima 545 1. S neodredenim antecedentom 632 I CKAMAT1KA A1WPSKOG JEHKA XIV 2. Prema tome i Xi Li konsonanti su ovi: ^jo - s, jt - d, 1), a zatim jos: j- - h, j- - g, J - q (uvulari - £J3).

Apozicija 520 SINTAKSA BROJEVA 521 A - Glavni brojevi 521 a) Slaganje u rodu , 521 b) Konstrukcije glavnih brojeva 522 c) Poredak brojeva medusobno 523 d) Determinacija kod brojeva 524 B- Redni brojevi 525 C- Drugi brojni pridjevi 525 a) Distributivni brojevi 525 b) Multiplikadvni brojevi 526 c) Brojni pridjevi oblika 526 d) Brojni prilozi 526 e) Razlomci 527 f) Obiljezavanje datuma 528 SINTAKSA GLAGOLA Podjela glagola 530 I - Radno stanje (aktiv) 530 XI A - Kvalitativni glagoli 530 B - Aktivni glagoli 531 a) Prelazni glagoli 531 b) Neprelazni glagoli 532 C - Povratni glagoli 533 a) Pravi povratni glagoli 534 b) Nepravi povratni glagoli 534 c) Povratno-pasivni glagoli 534 II - Trpno stanje (pasiv) ; 535 GLAGOLSK3 OBJECT 538 A - Glagoli bez objekta 538 B - Glagoli s direktnim objektom 539 I - Glagoli s jednim objektom 539 II a) Glagoli sa dva akuzativna objekta 539 b) Glagoli sa direktnim i predikativnim objektom 540 c) Glagoli sa tri akuzativna objekta 542 III - Glagoli s istodobno direktnim i prepozicionalnim objektom 543 IV - Glagoli s direktnim ili prepozicionalnim objektom istoga znacenja. Odnosne (relativne) recenice 631 A - Odnosne reoenice s antecedentom 632 1. U njihovoj listi «Ju Li suglasnika ne javlja se j - q, niti posebni izgovori suglasnika: j - r i J - 1, koje mi nazivamo emfaticnim, a za arapske stare gramaticare to su (tj. (Prcma Zamahfiariyu i Ibn-Ya'isu) za suglasnike koji spadaju pod pojam termina t Su^-Yi karakteristicno je: dizanje jezika prema nepcu, tako da jezik bude prekriven (kao i kod onih \k\L suglasnika).

Od rijeci izvcdenih iz trilitera 191 deminutiv dobije oblik: j Ijj, a od drugih plurilitera oblik: J-*~j = slina i dr. - Konacno, oblik Jb J moze davati zbirni pojam tod onog oznadenog oblikom: y'Ui), kao sto je u primjerima: - Ay.

197 a) po znacenju 197 b) po obliku 198 c) po upotrebi 199 d) Prirodni zenskirod prema mu Skom 199 II - Imenice zajednickog roda 201 III - Rod pridjeva (iparticipa) 203 a) ztenski rod pridjeva 203 b) Pridjevi zajednickog roda 204 BROJ IMENA 205 I - Tvorba oblika dvojine imena 205 II - Tvorba oblika mnozme imena 208 A - Pravilna mnozina m. roda „ 209 C - Nacin tvorbe pravilne mnozine imena 210 D - Nacin tvorbe nepravilne mnozme imena 212 E - Nepravilne mnozine vi Sekonsontskih imena 226 Plurali od kvinkvilitera, i si 229 Mnozme odn. -at 230 Posebni nepravilni plurali 230 Plural od plurala 230 Neke napomene o pluralu uopce 231 BROJEVI 233 1. »_j-^Ji' jr j JUj), morfoloski slican prethodnom, a sastoji se u tome da se deminutiv ne i2vodi iz konkretnog oblika neke rijedi, nego tako da se uzme njen korijen, pa se od njega derivira, deminutiv za nju.

akuzativa un dating-61

akuzativa un dating-83

akuzativa un dating-52

INDEXI Bosanski i latinski termini 723 Arapski termini i morfemi 753 Arapske rije Ci, £estice, afiksi i dr 769 IX. Medu njih spadaju oni koji se nazivaju: &£■**, a to su ovi: ^s- s, js - d, h - t, i - z, r - b, "f - g , J - q, te faringalizirani: j - r, J - 1. Pojava suprotna *-j»^i je j Sj^, a odgovarajudi joj suglasnici zovu se: u Xy , a to svi oni osim suglasnika svrstanih pod pojam: i~kl. Pojava: '^Jc$\ moze se naci i kod vokala, pa tako postoji jedan »*»&# ^S\ sto je jedno straznje "a", koje se svojim timbrom priblizava vokalu "o".

194 5) i Jl JJ - ozna£ava raznolike sprave, orude, instrumente i si., npr.: i*L^- = drlja£a; o Lj = tenk; l*-\Js = biciklo; Sj L_- = automobil; i\jh = koplje, krstarica; ij£ = avion; Csly- - podmornica; ij Ual = pipeta; alembik i si.

= mjesina (za vodu); ^0 = odijelo; fli J ='uzda; .3UJ = pokrivad i dr.

4) ^)Lj - obiljezava razne posude, pribor, odjedu i s L, npr.: *t3 = zdjela; ^\'yr = torba, ranac; ^,%- = muzlica; J'^3- = cacakalica; ^bj - ogrtad; t&*.

- Ovaj oblik ozna Cava i razne prirodne glasove, kao, npr.: *-! -Lj = lave2; ^j Uj = graktanje; e£u- = pjesma kamilara; *. iverje, strugotine; s Sl$a= mrve, komadid; c^Us = mrvice, komadid, pramenje; j LS= odlomd, djelid, trijesde; f Uj = gomila, masa i dr.

Leave a Reply